[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.]

Home-page

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Lanterfantenkunst

Slowpaper.

Beetsterzwaag.nu.

Column

Noblesse Oblige.
 
 
Yn 2015 makket it Iepenloftspul Opsterlān in śtstapke nei Beetstersweach, it plak dźr’t it Opsterlānske Iepenloftspul yn 1950 begūn. Wy bringe dźr de bysūndere foarstelling
 
Noblesse Oblige
 
 
In foarname titel foar in nij stik, skreaun troch Bouke Oldenhof. Noblesse Oblige wurdt spile yn de oertśn fan Huize Lyndensteyn yn it ramt fan it hūndertjierrich bestean fan de Corneliastichting (it begjin fan wat no Revalidatie Friesland is. Regisseur is Jan Smit mei assistinsje fan Elske Klooster.
 
 
Adeldom skept ferplichtings, sa leart baron Van Lynden syn dochter Cornelia. Noblesse oblige. Riken binne ferantwurdlik foar minsken dy’t it minder troffen ha. Mei dit doel lit hy in fermogen nei oan de Cornelia-Stichting, it begjin fan wat no Revalidatie Friesland is. Hūndert jier letter besykje Amarins, Bertus, Lammechien en Sylvia wer op eigen fuotten te stean nei in auto-ūngelok, sykte of in beroerte. Moatst sterk wźze en kinst dyn lot sels bepale? Of meist in berop dwaan op de help fan minsken dy’t der better foar sitte? Jildt Noblesse oblige hjoeddedei net foar elk sūn mins? In ferrassende foarstelling oer do en no. Mei humor en ek in stille brok yn de kiel, spektakel en poėzy. Mar ek mei twa Roodkapjes en in wolf op tsjillen. En dat yn it Frysk, Nederlānsk en krūme.
 
 
Fassinearjend, yndringend, konfrontearjend, ferrassend en mei humor.
Woansdei 27 maaie (premičre)
Freed 29 maaie (besletten foarstelling)
Sneon 30 maaie
Woansdei 3 juny
Freed 5 juny
Sneon 6 juny
Woansdei 10 juny
Freed 12 juny
Sneon 13 juny
 
Reservedata: 8 en 15 juny
 
__________________________!
 
 
__________________________!